Diensten

Door jaren van vruchtbare samenwerking met architecten, opdrachtgevers, aannemers, bouwfysici en installatie-adviseurs uit binnen- en buitenland, heeft Pieters zich ontwikkeld als kennisbedrijf. Wanneer u zich als opdrachtgever afvraagt of uw wensen wellicht te specifiek of te gedurfd zijn, neem dan contact met ons op. Juist dan kunt u ook bij ons terecht. Kort samengevat vertalen onze kennis en ervaring zich in de volgende diensten:

Ontwerpen, berekenen en tekenen van constructies

Het ontwerpen, berekenen en tekenen van constructies is al meer dan 40 jaar onze core business. Wij streven naar een functioneel en rationeel ontwerp van een gebouw waarbij esthetiek en duurzaamheid worden samengebracht in een optimale en veilige constructie die voldoet aan de eisen en wensen van de klant . Tijdens het ontwerpproces zijn we daarom altijd op zoek naar integrale oplossingen om maakbare en veilige constructies te realiseren. De lat leggen we hierbij hoog, maar we zijn wel realistisch en de juiste afweging maken we altijd samen. Dit maakt ons dé aangewezen partner van opdrachtgever, architect en bouwer.

Studieopdrachten en productinnovaties

Bij Pieters zijn we op zoek naar innovatieve oplossingen en verbeteringen, zowel binnen als buiten onze projecten. Waar nog geen kennis beschikbaar is doen we een beroep op onze eigen innovatieafdeling. In samenwerking met gerenommeerde instituten voeren we studies uit rondom nieuwe toepassingen van materialen en producten en out-of-the box-oplossingen voor constructieve uitdagingen en verbeteringen van onze eigen werkmethoden. 
Meer over innovaties & productontwikkeling

Reken- en tekenwerk voor de toeleverende industrie en aannemer

Om complexe projecten tot een goed einde te brengen is het vaak nodig om de constructies tot in detail uit te werken. Dit kan ook betekenen dat wij de detailengineering en –uitwerking tot werkplaatstekeningen uitvoeren voor prefab betonconstructies en voor staalconstructies. Een voorbeeld hiervan zijn onze UHSB ontwerpen, waarvan wij de detailengineering zelf uitvoeren.

Engineering coördinator aannemer

In het bouwproces wordt de aannemer veelal geacht de detail-engineering voor zijn rekening te nemen. Pieters levert voor diverse aannemers in Nederland deze engineeringsdiensten en -coördinatie, ook wanneer het constructief ontwerp door derden is vervaardigd. Het begint vaak bij een aanbesteding waarbij we in opdracht van de inschrijvende aannemer het bestek screenen op constructieve werkzaamheden waar de aannemer verantwoordelijk voor wordt geacht. Ten behoeve van de inschrijving leveren wij dan tevens het engineeringsbudget voor de uitvoering.

Second opinions

Omdat we in de wereld van bouw en vastgoed te maken hebben met de veiligheid in het publieke domein, is risicobeheersing van essentieel belang. Pieters geeft desgevraagd een deskundig- en onafhankelijk oordeel over ontwerpen, berekeningen en rapporten van derden, zodat u met een gerust hart uw project kunt voltooien. Het vragen van een second opinion is een uitstekende vorm van risicomanagement en wordt daarom ook aanbevolen in de Gedragscode Constructieve Veiligheid van de NEPROM. Een onafhankelijke externe toets verkleint de kans op fouten aanzienlijk, zeker nu de overheid zich steeds meer terugtrekt uit het bouwtoezicht en gemeenten ontwerpdocumenten soms slechts steekproefsgewijs controleren. Vooral voor complexe en ongewone constructies en constructies die onder gevolgklasse 3 vallen, is een second opinion zeer aan te bevelen. In het kader van het kwaliteitssysteem ISO 9001 maken we ook intern second opinions.

Haalbaarheidstudies

Pieters heeft veel ervaring met het maken van haalbaarheidsstudies, zoals voor optoppingen op een gebouw, hergebruik van bestaande gebouwen en funderingen en variantenstudies voor projecten. We weten snel tot een basisanalyse te komen om in schatten wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn voor de constructie en we weten dit begrijpelijk te presenteren. We beschrijven mogelijke oplossingen, aandachtspunten bij de oplossingen en maken een bouwkostenraming voor de opties, zodat een goede inschatting van de haalbaarheid van het project kan worden gedaan.

Bestekken en begrotingen, bouwbegeleiding en toezicht

Bij Pieters zijn we voorstander van het uitvoeren van totale opdrachten voor onze klanten. We hebben de deskundigheid in huis om bestekken en begrotingen op te stellen, wat we al vanaf de ontwerpfase inzetten om tot maakbare en geoptimaliseerde ontwerpen te komen. Wij zijn er daarnaast groot voorstander van om zelf tot aan de oplevering de aannemer te begeleiden en toezicht op de bouw te houden voor een controle van de juiste uitvoering van het ontwerp.

Risicobeheersing

Bij bouwprojecten en infrastructurele projecten is risicobeheersing uitermate belangrijk. Niet voorziene gebeurtenissen kunnen leiden tot grote financiële schade en ook tot constructieve schade waardoor de veiligheid niet meer kan worden gewaarborgd. Al bij de start van het constructief ontwerpen maken wij daarom een risicoanalyse. Dit kan op twee manieren.

  • Kwalitatieve methode: er wordt een opsomming van de mogelijke constructieve risico’s gemaakt waarbij de beheersmaatregelen worden aangegeven.
  • Kwantitatieve methode: de constructieve risico's worden waar mogelijk gekwantificeerd in meetbare criteria, meestal uitgedrukt in financiële gevolgen en waar mogelijk in gevolgen voor de constructieve veiligheid. Hierbij wordt de kans dat een risico optreedt en het gevolg gekwantificeerd. Hiervoor gebruiken wij de methode Risman.

Het belangrijkst is het onderkennen van een mogelijk risico zodat hierop geanticipeerd kan worden in het ontwerp en de kans van optreden wordt geminimaliseerd. Op grond van een risicoanalyse kunnen de volgende maatregelen worden genomen:

  • preventie: het voorkomen dat iets gebeurt of verkleinen van de kans.
  • detectie: het detecteren van de potentiële schade wanneer een bedreiging optreedt.
  • repressie: het beperken van de schade.
  • correctie: het maken van een plan om bij het optreden van een gebeurtenis die schade veroorzaakt het gevolg te minimaliseren.
  • acceptatie: geen (additionele) maatregelen, men accepteert de kans en het mogelijke gevolg van een bedreiging.
  • overdragen: financieel d.m.v. verzekeren of operationeel d.m.v. outsourcen.

Als de risico’s in beeld zijn gebracht kunnen wij gezamenlijk met het ontwerpteam en het uitvoeringsteam de beheersmaatregelen bepalen.