Ontwerpdisciplines

Funderingstechnieken en bouwputten 

Een goede start van een bouwproject begint met een solide fundering. De juiste afweging van kosten en risico’s in de fundering en bijbehorende bouwput vormt daarmee een belangrijk onderdeel in het constructief ontwerp, waarin Pieters ook mogelijke alternatieven beschouwt. Dankzij onze jarenlange ervaring beschikken we over de benodigde kennis en inzicht met betrekking tot de voor- en nadelen van ieder afzonderlijke funderingstechniek en de daarmee samenhangende risico’s op de directe omgeving. 
 

Betonconstructies 

Bij Pieters hebben we alle noodzakelijke kennis en kunde in huis om gebouwen, (parkeer-)kelders, woningen, kantoren, bruggen etc. te ontwerpen en uit te werken in beton; zowel in het werk gestorte constructies als prefabconstructies, en traditioneel gewapend alsmede voorgespannen. Van funderingen tot hoogbouw, maar ook slanke prefab balkons (Hi-Con) en ultra-slanke bruggen. We passen regelmatig beproefde, baanbrekende methoden toe en lopen voorop met het ontwerp en de engineering van projecten in (vezelversterkt) UHSB. Ook zijn we experts in hergebruik van bestaande betonconstructies om oudere gebouwen met gewapende betonconstructies te renoveren. Lees meer over onze innovatieve ontwerpen met UHSB.

Staalconstructies 

Het ontwerpen en bereken met constructies van staal is een basisvaardigheid van onze constructeurs. Of het nu gaat om grote en zware samengestelde constructies voor brug- en gebouw constructies, of om zeer verfijnde en slank gedetailleerde constructies bijvoorbeeld voor gevels, we hebben de kennis en ervaring in huis om het project tot een succes te maken. Zowel voor standaard staalsoorten als voor hoge sterkte staalsoorten en kabelconstructies.
 

Aluminiumconstructies 

Aluminiumconstructies kennen we vooral uit de gevelconstructies. Maar er zijn ook andere toepassingen mogelijk, waarbij aluminium de beste oplossing biedt voor de draagconstructie. Voordelen van aluminium zijn de beperkte corrosiegevoeligheid en de lichte constructies die ermee gemaakt kunnen worden.  Bij Pieters hebben we de kennis in huis om aluminiumconstructies te ontwerpen en berekenen en u te adviseren in de potentie van het materiaal.
 

Metselwerkconstructies 

Metselwerkconstructies is een breed begrip waaraan een samenspel van constructieve, bouwfysische en esthetische functies ten grondslag ligt. Denk hierbij aan dragende wanden en gevelconstructies die een combinatie vormen van (bak)steen,  ankers, lateien en geveldragers. En niet te vergeten dilataties en vochthuishouding. Om dat samenspel optimaal vorm te geven, is naast materiaalkennis een gedegen kennis van bouwfysica en draagconstructies een vereiste. Bij Pieters hebben we deze kennis in huis en leveren we al vele jaren adviezen op dit gebied.
 

Houtconstructies 

De toepassing van hout als constructiemateriaal heeft de afgelopen jaren een hoge vlucht genomen. Dit is te danken aan toenemende eisen in het kader van duurzaamheid evenals de beschikbaarheid van nieuwe innovatieve houtproducten zoals wanden en vloeren uit Cross Laminated Timber (CLT) en balken en kolommen van gelamineerd hout in hoge kwaliteit. Deze nieuwe producten maken verdiepingsbouw in volledige houtconstructies mogelijk. Pieters werkt vanaf het allereerste moment met innovatieve toepassingen van hout en kan voorzien in alle gewenste expertise op het gebied van houtconstructies, van hoofdontwerp tot uitvoeringsdetail. Lees meer over onze innovatieve ontwerpen met hout.

Prefab beton 

Het ontwerpen en bouwen met prefab beton vraagt een andere insteek dan met in het werk gestort beton. Wij hebben deskundigheid in bouwmethoden, werkvolgorde en productietechnieken voor prefab beton en zijn daardoor in staat een optimaal ontwerp met prefab beton te maken. Een van onze vele toepassingen met prefab beton zijn de UHSB constructie, die omwille van de hoge kwaliteitseisen aan het beton alleen in een fabriek geproduceerd kunnen worden.
 

Voorspantechnieken 

Met behulp van voorspantechnieken kan een actieve, interne kracht in een constructie worden aangebracht. Door het positieve effect van deze kracht in de doorsnede te benutten, kunnen in geval van grote overspanningen constructies met een hoge slankheid worden ontworpen. In het gebruiksstadium zorgt de actieve kracht van een voorgespannen constructie bovendien voor hoge belastbaarheid  en leidt de hoge stijfheid tot minimale vervormingen. Het beperkte materiaal gebruik leidt hierbij tot duurzamere constructies. Pieters beschikt over ruime ervaring in zowel voorgespannen vloer- en balkconstructies als voorgespannen verankeringen van balkonconstructies.

 

Kunststof en glas 

De wens om steeds transparanter te bouwen en optimaal gebruik te maken van daglicht leidt bijna automatisch tot het construeren met glas. Bij Pieters kunnen we dit veelzijdige materiaal op verschillende manieren in constructies toepassen. Met onze slimme ontwerpen realiseren we veilige glasconstructies met voldoende redundantie. Door geometrisch handige keuzes te maken kunnen we met glas bovendien zeer sterke en stijve constructies verkrijgen, zoals volledig transparante gevels en grote overspanningen. Lees meer over onze innovatieve ontwerpen met glas.

Naast de toepassing van glas hebben wij in enkele studies ervaring opgedaan met het werken met kunststoffen, zoals acrylaat en polycarbonaat. Wij hebben enkele specialisten op dit gebied in huis die u kunnen ondersteunen in het ontwerpen en onderzoeken van de mogelijkheden met dit materiaal.
 

Toezicht en kwaliteitscontrole 

Door de toenemende complexiteit in de bouw is kwaliteitsborging al jaren een belangrijk speerpunt bij Pieters. Afwijkingen dienen tijdig te worden gesignaleerd en geregistreerd - dit geldt zowel voor de voorbereiding als voor de uitvoering. Er dient bovendien niet alleen gecontroleerd worden of er gebouwd wordt volgens de tekeningen, maar ook of het ontwerp aan de regelgeving voldoet. Het is daarom belangrijk om zowel kennis te hebben van de techniek en het bouwproces als van de regelgeving, in het bijzonder de aspecten van het bouwbesluit. Pieters beschikt over alle benodigde kennis en kunde en kan kwaliteitscontrole op verschillende manieren voor u verzorgen, van een bouwbesluittoets tot het(dagelijks) toezicht en van het bijwonen van werkvergaderingen tot het uitvoeren van audits. 
 

Parkeeroplossingen 

Ruimte is schaars in Nederland. Omdat de openbare ruimte in toenemende mate  overbelast raakt, dient parkeren steeds vaker op eigen perceel te worden opgelost. Parkeerfaciliteiten zijn dan ook een integraal onderdeel geworden van het ontwerpproces van gebouwen. Bij het bouwen boven een parkeerfaciliteit moet reeds vroeg in het ontwerpproces rekening worden gehouden met de stramienmaten die bij parkeeroplossingen horen en die veelal niet passen op de daarboven gelegen woon-, kantoor- en/of winkelfuncties. Het vermijden dan wel optimaliseren van kostbare transferconstructies behoort tot onze specialismen. We hebben ruime ervaring met zowel meerlaagse bovengrondse parkeergarages (tot acht lagen) als meerlaagse ondergrondse parkeergarages en de daarbij behorende bouwputten, met of zonder onderwaterbeton. Kortom: Voor ieder specifiek parkeervraagstuk vinden we bij Pieters een passende oplossing. 
 

Hoogbouw 

Pieters heeft ervaring met het ontwerpen van hoogbouw torens in Nederland. We hebben haalbaarheidsstudies gedaan voor torens in Rotterdam tot 300 m hoog en de inmiddels in aanbouw zijnde projecten Post Rotterdam (150 m), CasaNova (110 m) en de Zeelandtoren (100 m) behoren tot de groep hoogste torens van Nederland.

In hoogbouw is extra aandacht nodig voor stabiliteit, funderingen, dynamica en bouwmethoden om snel de ruwbouw te bouwen. Wij hebben verfijnde ontwerpmethoden ontwikkeld waarin we direct in het ontwerp de mogelijkheden kunnen aangeven voor de constructies, zoals de benodigde afmetingen voor stabiliteitkernen. Ook werken we direct een variantenstudie uit waarbij de optimalisatie met buis-in-buis constructies en outriggers overwogen wordt.
 

Funderingsonderzoek en -herstel 

Een groot deel van onze opdrachten omvatten transformaties van gebouwen. Voor panden met houten paalfundering onderzoeken wij de kwaliteit van de paalfundering om in te schatten wat de rest levensduur en draagkracht van deze funderingen is. Wij hebben veel ervaring met deze onderzoeken en kunnen aangeven welke (extra) belastingen er op funderingen mogelijk zijn. In veel gevallen leidt een rotte paalfundering, of een zware extra belasting op gebouwen (bij optopping bijvoorbeeld) tot benodigd funderingsherstel. We hebben uitgebreide ervaring met het ontwerpen van funderingsherstel en met bouwmethoden waarbij funderingen worden verdiept, gevijzeld, of om andere redenen onder spanning worden gebracht.