Reactie Pieters op rapport over “Eindhoven”

19 oktober 2018

Op 18 oktober 2018 heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid haar rapport gepubliceerd over de gang van zaken bij de bouw van de parkeergarage in Eindhoven, die op 27 mei 2017 instortte. De Onderzoeksraad heeft onderzocht hoe de instorting heeft kunnen gebeuren met als doel daar lessen uit te trekken. Ondanks dat Pieters niet bij het ontwerp van deze parkeergarage betrokken was, nemen wij dit soort incidenten uiteraard zeer serieus. We kunnen hiervan veel leren, daarom heeft Pieters het rapport grondig bestudeerd. We hebben veel waardering voor de grondigheid van het onderzoek en nemen de door de Onderzoeksraad genoemde verbeterpunten ter harte.

De Raad concludeert dat de instorting het gevolg is van de ontwerpkeuze om de breedplaten in de vloer van het parkeergebouw een kwartslag te draaien ten opzichte van de gebruikelijke toepassing, zonder dat hierbij onderkend werd dat extra aandacht besteed diende te worden aan de plaatnaden tussen de vloerplaten. Deze conclusie komt globaal overeen met de bevindingen van eerdere onderzoeken door bureau Hageman en TNO en sluit ook aan bij het Informatiedocument Beoordeling veiligheid breedplaatvloeren bestaande bouw. De Onderzoeksraad legt wel meer nadruk op de gevolgen van het al dan niet aanwezig zijn van tralieliggers langs de plaatrand. Pieters Bouwtechniek heeft het afgelopen jaar veel onderzoek uitgevoerd aan bestaande breedplaatvloeren aangaande deze problematiek en het rapport van de Onderzoeksraad leidt er niet toe dat de bevindingen van onze reeds uitgevoerde onderzoeken wezenlijk veranderen. We wachten nog steeds op de nieuwe rekenregels voor de beoordeling van breedplaatvloeren van de Werkgroep Breedplaatvloeren die naar verwachting eind 2018 gereed zullen zijn.

Wij blijven meewerken met andere partijen bij het analyseren van de veiligheid van bestaande breedplaatvloeren. Vanaf het moment dat in 2017 de contouren van het probleem zich begonnen af te tekenen heeft Pieters Bouwtechniek als ontwerpend constructeur bij het voorschrijven van vloeren met breedplaten of bij het keuren van de legplannen plaatnaden in het midden van de overspanning vermeden. Mochten er toch plaatnaden in het midden voorkomen dan is heel kritisch naar de detaillering van de voeg gekeken.

Het rapport legt ook een aantal gebreken bloot die de instorting van de parkeergarage in Eindhoven en de breedplaat problematiek overstijgen. Partijen in de bouw lijken na een incident meer bezig te zijn met het afschuiven van de schuld dan dat zij centraal stellen wat zij zelf kunnen bijdragen aan het verbeteren van de veiligheid. Er is dringend behoefte aan bouwpartijen die hun verantwoordelijkheid nemen voor veiligheid, zowel van het bouwproces als het eindproduct. Pieters Bouwtechniek deelt deze kritiek en ziet het als een uitdaging voor de toekomst om gezamenlijk te komen tot een betere risicobeheersing in de bouw. Als constructief ontwerpers moeten we kritisch durven reflecteren op ons eigen handelen in alle bouwfases. Ons kwaliteitssysteem is daar ook op ingericht.

 Terug naar het nieuwsoverzicht